--> ระบบสารสนเทศงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

---------------------------------------------------------------------------------------

--> แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

---------------------------------------------------------------------------------------

--> ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

---------------------------------------------------------------------------------------

--> แบบฟอร์มโครงการ (กรกฎาคม 2559)

---------------------------------------------------------------------------------------

--> Flow Chat ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ (กรกฎาคม 2559)

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน

piriya2.pngขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Dandelion Template  Valid XHTML and CSS.